Preloader

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov.

I.

Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov je Autoškola Os-Car Ing. Oskar Tóth, IČO: 41127811, so sídlom Kmeťova 48, Nové Zámky (ďalej len „prevádzkovateľ“).
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú +421 908 927947 a info@os-car.sk.
 3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 4. Prevádzkovateľ vymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. Kontaktnými údajmi zodpovednej osoby sú: Ing. Oskar Tóth, +421 908 927947 a info@os-car.sk.

II.

Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov sa považuje:
 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení)
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu v prípade, že nedošlo k objednaniu služby

2 Účelom spracovania osobných údajov je:

vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky, poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť.

3 Zo strany prevádzkovateľa dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu. S takým spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

IV.

Doba uchovávania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V.

Príjemcovia osobných údajov

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby podieľajúce sa na dodaní služby na základe zmluvy.
 2. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že neposkytne osobné údaje tretím osobám.

VI.

Vaše práva

 1. Za stanovených podmienok máte
 • právo na prístup k svojim osobným údajom
 • právo na opravu osobných údajov, prípadne obmedzenia spracovania
 • právo na výmaz osobných údajov
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu
 • právo na prenositelnosť údajov
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronickyna adresu alebo email prevádzkovateľa

2 Máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním predbežnej objednávky potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám ju zašle na Vašu emailovú adresu, ktorú ste poskytli.